KARLILIK VE VERİMLİLİK İÇİN YALINLAŞIN

20 Şubat 2008 Çarşamba

İlk olarak 1950’1i yıllarda Japonya’da Toyota Fabrikası’nda uygulanan ve sağladığı tasarruf, verim ve karlılık artışıyla tüm dünyada yeni bir dönemi başlatan Yalın Düşünce Sistemi’nin Türkiye’de öncülüğünü Yalın Enstitü Derneği yapıyor.
Her şeyi sadece müşterinin istediği anda ve miktarda üretme temel ilkesi­ne dayanan yalın düşüncede israf bili­nen anlamının ötesinde, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeye­ceği, herhangi bir fayda sunmayan ürün ya da hizmetlerin tümünü kapsı­yor. Sistemde tasarımdan sevkıyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamaların­daki her türlü israfın (hatalar, aşırı üre­tim, stoklar, beklemeler, gereksiz işler, gereksiz hareketler, gereksiz taşımalar) yok edilmesi hedefleniyor. Böylelikle maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, piyasa koşullarına uyum esnekliğinin kazanıl­ması, nakit akışının hızlandırılması ve firma karlılığının artırılması amaçlanı­yor.
Ne Kadar Biliniyor?
Yalın Enstitü Derneği tarafından 3-4 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Yalın Zirve, Türkiye’de "yalın düşünce" sistemi çerçevesinde yapılan yalın üre­time yönelen şirketler bir araya geldi. Zirvede, Yalın Enstitü Derneği Başkanı Yalçın İpbüken’le Türkiye’de "yalın düşünce"nin ne kadar bilindiği ve "ya­lın üretim" in firmalara getirdiği mali­yet avantajının neler olduğunu konuş­tuk. Önce yalın yaklaşımın gerekliliği­ni açıklamakta fayda var. İpbüken’e göre "yalın yaklaşım" her şeyden önce herkesin "sistemin bütününü" görme­sini sağlayacak ortak bir dil oluşturur ve sistemin bütününe etkisine göre iyi­leştirmeler yapar. Bu nokta firma sınır­larını aşan tüm tedarik zinciri göz önü­ne alındığında daha da çok önem kaza­nır. Bugün yaşanan iş yapış biçimlerin­de firmaların çoğu müşterilerinin sü­rekli siparişlerini değiştirmesinden şi­kayetçi oluyor. "Oysa bu durum günü­müzün bir gerçeğidir. Müşteriden şika­yetçi olmak yerine bu esnekliği nasıl kazanırız diye bakmak gerekir. Yalın Yaklaşım bu esnekliğin anahtarıdır ve satış kabiliyetini artırır" diyor Yalçın İpbüken.
"Yalın üretim" ise iş yapma şeklin­deki problemleri ortaya çıkararak ve daha etkin çalışma yollarını göstererek hem kuruluşlar hem de ülke için reka­bet avantajı sağlıyor. Yalın üretimi uy­gulayan şirketlerde, tahmini olarak üretim akış süresinde yüzde 90 azal­ma, üretkenlikte yüzde 100 artış, stoklarda yüzde 80 azalma, ürün geliştirme süresinde dört misli hızlanma ve kapa­sitede yüzde 30 artış sağlanabildiğine dikkat çekiliyor. Yalın üretim konu­sunda başarı örneği olarak ise uygula­manın baş aktörü Toyota veriliyor.
Otomotiv, Tekstil, Sağlık
Türkiye’de yalın yaklaşımın 1990’lı yıllarla birlikte uygulama örneklerinin giderek arttığı görülüyor. "Yalın üre­tim" in ise üniversitelerin ders progra­mına girdiği ve bu alanda doktora ve yüksek tezlerin de konusu olduğu be­lirtiliyor. Türkiye’de başta otomotiv sektörü olmak üzere tekstil, makine ve en son olarak da sağlık sektöründe ya­lın üretimin uygulamaya geçtiği görü­lüyor. Verim­liliği artır­mak, maliyeti düşürmek adına yalınlaşmanın yo­lu tüm israf­ları yok etme ve değeri bü­yütme üzeri­ne sistemin desteklenme­siyle müm­kün oluyor. Yalın bir iş­letmede yönetimin, satış, satın alma, ürün geliştir­me, muhasebe gibi tüm fonksiyonların birbiri ile senkronize çalışması, değe­rin hızla akıtılması ilkesini destekleme­si gerekiyor. Yalın üretimin ancak uy­gulanarak öğrenilebileceğini belirten Yalçın İpbüken, "Yalın Düşünce’nin amacı, yalın bir üretim sistemine, yalın bir şirkete, yalın bir değer zincirine ulaşmaktır" diyor.
Uygulayıcılar
Kuruluşlarda israfın önlenmesi, kar­lılığın ve verimliliğin yükseltilmesi için en etkili yöntemler arasında yer alan "yalın düşünce sistemi"nin uygulayıcı­ları arasında Toyota, Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri, Tofaş AŞ, Orhan Holding, Çoşkunöz Metal, Uzel Makine, Numarine Denizcilik, Havaş, May Tohum, Farba Oto.Aydın­latma, Yazaki Oto Yan Sanayi, Hugo bass Tekstil, Edirne Giyim Sanayi, Ye­şim Tekstil, QV System, Lean Enterpri­se Academy, Reysaş Taşımacılık gibi zirveye katılan firmaların yanı sıra Türkiye’den birçok işletme bu düşünce sistemi çerçevesinde yalın üretim yapı­yor.
Kaynak: TekBorsa Dergisi

0 yorum: