İhracat ; Pazara Giriş Çalışmaları

31 Aralık 2007 PazartesiKüreselleşmenin doğal bir sonucu olarak hızla zorlaşmakta olan rekabet koşulları altında, ihracatımızı arttırmak için klasik ihracat politikaları dışında yöntemler geliştirerek Türk ürünlerinin rekabet güçlerini arttırmak, Müsteşarlığımızın önde gelen hedefleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, maliyet, fiyat, kalite, dağıtım kanalları gibi rekabet unsurlarının önüne geçen "Hedef Pazarlara İlişkin Bilgi” konusunda, ihracatçılarımızın detaylı bilgiye sahip olması ve bu bilgiyi en iyi şekilde kullanması için gerekli desteğin sağlanması önem arz etmektedir.
Bu itibarla, ülkemizin Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefi doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından yürütülmekte olan pazara giriş çalışmalarına paralel olarak ve Müsteşarlığımızca halen yürütülmekte olan Asya-Pasifik, Afrika, Kuzey ve Latin Amerika ülkeleri ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme stratejileri kapsamındaki faaliyetlere katkıda bulunmak üzere 2005 yılı Mart ayı içerisinde İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı yeniden yapılandırılarak, Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur.
Bu bağlamda Pazara Giriş ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından
· Müsteşarlığımızca hazırlanan “İhracat Stratejik Planı” ve bölge stratejileri ile uyumlu olarak, hedef pazar ve sektör anlayışı çerçevesinde “Pazara Giriş Projeleri”nin hazırlanarak uygulamaya koyulması,
· Hedef ülke pazarlarında ülkemiz ihraç mallarının karşılaştığı teknik engeller, ihracatçılarımızın dış pazarlardaki ihraç paylarının artırılması, fırsat ve sorunlarının araştırılması konularında analizlerin yapılması,
· İhracatçılarımızın hedef pazarlara giriş imkanları konusunda bilgilendirilmesi ve söz konusu pazarlardaki performanslarının takibinin yapılması,
· Pazara giriş imkanlarını arttırmak için özellikle Dünya Ticaret Örgütü “Ticaret Politikası Gözden Geçirme Mekanizması-TPRM”, “DTÖ"ye Giriş Müzakereleri”, “DTÖ Tarım Dışı Ürünlerde Pazara Giriş Müzakereleri, Ticaretin Kolaylaştırılması, Ticaret-Çevre” konularında aktif katkının sağlanması,
· Başta ticaret politikası önlemleri (anti-damping önlemleri, telafi edici önlemler, korunma önlemleri) olmak üzere pazar engelleri üzerinde detaylı çalışmalar yapılması, ihracatçılarımızın ticaret politikası önlemleri soruşturmaları ile ilgili olarak uyarılması, bilgilendirilmesi ve destek sağlanması, ayrıca ülkemizin taraf olduğu soruşturmalarda, ilgili kamu kurumları ile koordineli olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına savunmalar hazırlanması,
· Pazar engellerinin ortadan kaldırılması ve ülkemiz ihraç mallarına pazar açılımı sağlamak amacıyla ikili ve çok taraflı Anlaşmalar kapsamında Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Karma Ekonomik Komisyon Toplantılarına aktif katkının sağlanması,
· Ülkemizin AB’ye tam üyeliğinde mevzuat uyumuna ilişkin taramalarda dış ticaretimizi ilgilendiren fasıllarda tarama çalışmalarının yürütülmesi, AB mali imkanlarından yararlanmak üzere önemli sektörlerde yeniden yapılanmaya yol açarak ihracat avantajı yaratabilecek projelerin yürütülmesine yardımcı olunması,
· Ülkemiz ihracatına katkı sağlayabilecek off-set uygulamaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi
kapsamında faaliyetler yürütülmektedir.
Kaynak : Dış Ticaret Müsteşarlığı

0 yorum: